Make your own free website on Tripod.com

LÜTFÜ BEHÇET

Öztürk, M., Özçelik, H., Behçet, L., Güvensan, A., Özdemir, F., 1994. Halophytic Flora of Van Lake Basin- Turkey, International Symposium on the High Salinity Tolerant Plants, December, 12-16, 1994, Karachi, Pakistan, 306-318.

Behçet, L., 1994 a. Vangölü Makrofitik Vejetasyonunun Fitososyolojik Yönden Araştırılması, Doğa -Tr. J. of Botany, 18, (4), 229-243.

Ünal, M., Behçet, L., 1999. Pirreşit Dağının (Muradiye- Van) Florası, Y.Y.Ü. Fen Edb. Fak., Fen Bilimleri D., (baskıda)

Özçelik, H., Altan, Y., Behçet, L., 1994. Doğu İllerimizden Bitki Göçü, Ege Üniv. Fen Fak. Derg., Seri B, Ek 16-1,757-769.

Behçet, L., 1994 b. Erçek, Turna ve Bostaniçi (Van) Göllerinin Vejetasyonu, Doğa Tr. J. of Botany, 18, (4), 305-312.

Behçet, L., 1989. B9 (Bitlis) Karesi ve Türkiye İçin Yeni Floristik Kayıtlar, Doğa TU Botanik Dergisi, 13, 3, 512-516.

Berber, İ., Behçet, L., 1993. Madur Dağı (Sürmene-Trabzon) Florası, Y.Y.Ü. Fen Bil. Ens. D.,2 (2), 39-57.

Behçet, L., 1994 c: Hizan (Bitlis) Vejetasyonu, Doğa Tr. J. of Botany, 18, (4), 289-303.

Behçet, L., 1990. Türkiye Florası ve Bazı Taksonların Tayin Problemleri Üzerine Bir Araştırma, Y.Y.Ü. Fen Edb. Fak., Fen Bilimleri D.,C. 1, 1, 61-65.

Özgökçe, F., Behçet, L., Tel, A.Z., 1999. A Research on Peridiosities and Life Form of the Weeds in Wheat Fields at Özalp (Van) Town, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 420-429, Kütahya.

Behçet, L., 1996. Türkiye’nin B7 (Baskil-Elazığ) ve B10 (Iğdır) karelerinden Yeni Floristik Kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Derg., 3, 1, 85-92.

Behçet, L., Özgökçe., F., 1996. Doğu Anadolu Bölgesinin Bazı Göllerindeki Sulak Alanların Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3, 2, 3-14.

Behçet, L., 1991. Süphan Dağı (Bitlis) Florası, Y.Y.Ü. Fen Bil. Ens. D.,1 (1) :29-38.

Altan,Y., Behçet, L., 1995. Hizan (Bitlis) Florası, Doğa Tr. J. of Botany, 19, 331-344.

 

 

 

Güler Ünal

Ünal,G. ve Karaçalı, S. “Melanogryllus desertus Pall.(Orthoptera;Gryllidae)’da Testis Folikülünün İnce Yapısı ve Horseradish Peroxidaz ile Kan-Germ Hücre Bariyerinin Gösterilmesi”. TR. J. of Biology, 20 (1996) 55-73).

Ünal,G. “Melanogryllus desertus Pall. (Orthoptera)’un Nörosekresyon Hücrelerine Karanlığın Etkisi”. IX.Ulusal Biyoloji Kongreai, 21-23 Eylül 1988, Cilt 1.,3-14, SİVAS.

Parlak, O. ve Ünal,G. “İpekböceği Bombyx mori (Lepidoptera;Bombycidae) Beyin Nörosekresyon Hücrelerinde Beşinci Larval evresi Süresince Hemolenf Ekdisteroid Değişimlerine Bağlı Farklılıkların Araştırılması. Tr. J. Of Zoology, 23 (1999) Ek Sayı 2 733-737.

Ünal,G. “İpekböceğinde (Bombyx mori, Linnaeus, Lepidoptera; Bombiidae) Protorasikotropik Hormon Salan Beyin Hücrelerinin Spermatogenesis Üzerine Etkisi”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1996, 6 (4): 191-201. ıssn1018-9424.

Ünal,G. Çetinkaya, O. ve Elp. M.“İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi P.,1911) Gonad Gelişmesinin Histolojik Olarak İncelenmesi”. Tr. J. Of Zoology, 23 (1999) Ek Sayı 1 329-338

Ünal, G. “Melanogryllus desertus Pall.(Orthoptera;Gryllidae)’da Testis Folikülünün İnce Yapısı ve Horseradish Peroxidaz ile Kan-Germ Hücre Bariyerinin Gösterilmesi”. XI.Ulusal Elektron Mikroskopi kongresi (8-10 Eylül 1993,Edirne)’nde sunuldu.

Ünal, G. “Melanogryllus desertus Pall. (Orthoptera)’un Nörosekresyon Hücrelerine Karanlığın Etkisi” IX. Ulusal Biyoloji Kongresinde sunuldu (Sivas).

Ünal, G. Çetinkaya, O. ve Elp. M. “İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi P.,1911) Gonad Gelişmesinin Histolojik Olarak İncelenmesi”. XIII. Biyoloji Kongresinde Sunuldu.

 

 

Naciye Hanım

The ciliate fauna in tha dipestive syttem of rana ridibunda (amphibia anura)-II nycetotherus ( riyctothacidae : heterotichido), türk j.2001., 24.245-257,2000

Şenler, N. (1994). Balantidium (Trichostomatida-Balantidiidae) ve Hidrogenozomlar. YYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 5 (5): 57-67.

Şenler, N.G., Bıyık, H., Öğün, E., Yıldız, İ. (1998). The Pollution Parameters and Protozoological Investigations on three Rivers Flowing into Lake Van. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 17A (1):35-50.

Şenler, N. (1999). Rana ridibunda (Amphibia-Anura)’nın Sindirim Sisteminde Endokommensal Olarak Yaşayan İki Siliyat Türünün Elektron Mikroskobik Yapıları. Tr. J. Of Zooloji (yayında)

Şenler N. G. Ve Yıldız, İ. (1998). Van Gölü’ne Dökülen Beş Akarsudaki Siliyat Türleri (Ciliophora: Protozoa) Üzerine Bir Araştırma. YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,5(1):1-19.

1994, Balantidium (Trichostomatida-Balantiddae) ve Hidrogenozomlar. YYÜ. Fen_Edebiyat Fakütesi Fen Bilimler Dergisi 5 (5); 57-65.

Yem,öğün sayısı ve yemlemeden sonra geçen sürenin rumen siliyatlarının tür ve sayısı üzerine etkileri biyoteknoloji (kükem) dergisi,xl küke-biyoteknoloji kongresi özel sayısı 23,2 ,68.73.1999

Rana ridibunda (amplubio-anuna)'nın sindirim sisteminde endokommensal olarak yaşayan iki siliyat türünün elektron mikroskobik yapıları Tr. 3 of zooloji 23, eksay 1, 317-328, 1999

Bayram, A., Şenler, N., Adızel, Ö, Varol, M. İ. (1995). Genel Zooloji Laboratuvar Klavuzu. YYÜ Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. Ders Notları Serisi. No: VAN

Demirkuş, T., Şenler, N.G., Gül, S.B. (1999). Yem, Öğün Sayısı ve Yemlemeden Sonra Geçen Sürenin Rumen siliatlarının Tür ve Sayısı Üzerine Etkileri. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, Xl. KÜKEM-Biyoteknoloji Kongresi Özel Sayısı, 23(2):69-73.

Şenler, N. G., Bıyık, H., Yıldız, İ. (1999). A Study of the Relationship Between Microfauna and Water Quality in Biological Sewage-Treatment Plant of Yüzüncü Yıl University in Van, Bio-Science Research Bulletin, 15(1):37-47.

Farklı renkteki gözleri dalgalı tüyleri üstün zekasıyla van kedisi popüler bilim 2 (15): 38-41,1995

Şenler, N. (1996). Rana ridibunda (Amphibia- Anura)’nın Sindirim Sisteminde Endokommensal Olarak Yaşayan İki Siliyat Türünün Morfolojik ve Sitolojik Yapıları. Tr. J. Of Zooloji , 20:319-333.

The pollutiion parameters and pratojoological investigations on theer rivers floving into lake van bulletin of pure and applied sciences vol 17 a (no1); 35-501998

Yüzüncü Yıl Üniversitesi biyolojik atık su arıtma sisteminde bulunan siliyat protozoo hakkında bir araştırma YYÜ. Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1);1-10,1999

lemna minar ile örtülü havuzda prodojoa üzerene birn araştırma.xv. ulusal biyoloji kongresi uluslar arası katılımlı A.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 5-9 Eylül 2000 Ankara Türkiye

a study of the relationship between microfama and water quality in biological sewage-treatment plant of yüzüncü Yıl Üniversity in Van bio scienco research bulletih vol ,15 (no1) 37 -47,1999

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Atısu arıtma sisteminin giriş suyundakibazı siliyatların (protozoon. ciliophoca) morfolojik özellikleri, YYÜ. Fen Bilimler Enstitüsü dergisi 6 (1): 11 -201999

Rana ridibunda ( Amphibia-anura)'nın sindirim sisteminde endokommensal olarak yaşayan iki siliyat türünün morfolojik ve sitolojik yapıları Tr.3 ofzoology 20:319-333,1996

Yıldız, İ. Ve Şenler, N. G. (1998). Koyun Rumeninde yaşayan Bazı Simbiyotik Siliyatların Morfolojik ve Sitolojik Yapıları. YYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(6):33-47.

Van Gölü'ne dökülen beş akarsudaki siliyat türleri (ciliophera: protozoon) üzerine bir araştırma, YYÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5(1) : 1-19,1998

Konuyn rumeninde yaşayan bazı simbiyatik silyatların morfolojik ve sitolojik yapıları. YYÜ.Fen-Edebyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 33-47,1998

Şenler, N. ,Balantidium elongatum ve korteksinin ince yapısı. X. Ulusal Biyoloji Kongresi. 18-20 Temmuz 1990, Erzurum.

Şenler, N. G., Bıyık, H., YYÜ Evsel Nitelikli Atıksularda Protozoolojik ve Mikrobiyolojik Bir Araştırma. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, 1998, Samsun.

Şenler, N. G. Balantidium (Trichostomatida, Balantiidae) ve Hidrogenozomlar. XI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 8-10 Eylül, 1993. Edirne.

Van Gölü'ne dökülen bazı akarsularda kirlilik parametreleri ve protozoolojik incelemeler XIII Biyoloji Kongresi , 17.20 Eylül,1996, İstanbul

Şenler, N., Bıyık, H., Öğün, E. Van Gölü’ne Dökülen Bazı Akarsularda Kirlilik Parametreleri Ve Protozoolojik İncelemeler. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül, 1996, İstanbul.

 

 

Özdemir ADIZEL

ADIZEL, Ö., 1993. Van Karasu ( Mermit ) Deltası Kuşları. Yüksek Lisans Tezi.Y.Y.Ü. Fen Bilmleri Enstitüsü. Van. ( Yayına Hazırlanıyor).

ADIZEL, Ö., 1998. Van Gölü Havzası Ornitofaunası Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi. Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Van. ( Yayına Hazırlanıyor).

ADIZEL, Ö., TEPE, I., ALP, Ş., ve KUL, A. 1995. Van Gölü Havzası Sulak Alanları, Önemi ve Karşılaştıkları Problemler. Uluslararası Sulak Alanların Rasyonel Kullanımı Toplantısı. Kapadokya.

ADIZEL, Ö., ve KİZİROĞLU, İ. 1995. Van Gölü Havzası Kuş Faunası ve Kırmızı Listelere Giren Türler. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Ankara.

ADIZEL, Ö., 1995. Van Gölü’ nde su yükselmesinin sulak alanlara ve kuşlara olan etkisi. Van Gölü’ nde Su Yükselmesi ve Nedenleri Sempozyumu. Van.

ADIZEL, Ö., ve AKIN, G. 1994. Van Gölü Havzası Kuşlarının Durumu ve Sorunları. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi. Edirne.

 

 

PEYAMİ BATTAL

Öztürk, A., Battal, P. ve Aslan, A., Pestisidlerin ve Biyolojik Mücadelenin Biyolojik Denge Açısından Yeri ve Önemi, Y.Y.Ü., Fen-Edeb. Fak., Fen Bilimleri Dergisi, 2(2): 127-134 (1991).

Öztürk, A., Battal, P. ve Aslan, A., Gürültü ve Hava kirlenmesinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Y.Y.Ü., Fen-Edeb. Fak., Fen Bilimleri Dergisi, 2(2): 99-108 (1991).

Tileklioğlu, B., Battal, P. ve Türker, M., Buğday (Trticum vulgare Vill.)'ın Büyüme ve Gelişmesi Üzerinde Van Gölü Suyunun Etkisi, Y.Y.Ü., Fen-Edeb. Fak., Fen Bilimleri Dergisi, 4(4): 43-48(1993).

Battal, P. ve Tileklioğlu, B., Van'da Yetiştirilen Bazı Elma (Malus sylvestris Mill.) Çeşitlerinde Kambiyal Aktivitenin Mevsimsel Değişimi, Y.Y.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2): 58-76 (1993).

Tileklioğlu, B., Battal, P. and İşler, S., The Effect of Cigarette Smoke on The Growth and Development of Wheat (Triticum vulgare Vill.) and Duckweed (Lemna minor L.), J. Environ. Sci. Health, A31(10), 2577-2581 (1996).

Tileklioğlu, B. ve Battal, P., Van'da Yetiştirilen Ankara ve Coscia Armut Çeşitlerinde (Pyrus communis L.) Kambiyal Aktivitenin Mevsimsel Değişimi, Y.Y.Ü., Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(2): 191-200 (1996).

Karadeniz, T., Balta, F., Balta, F. and Battal, P., Relations Between Cambial Activity and Phenolic Compound, Acta Hort. 445, 191-198 (1997)

Battal, P., Tileklioğlu, B., The Effects of Lake Van Water on The Growth and Development of Duckweed (Lemna minor L.). Bull. Pure and Appl. Sci. 17B (2): 63-65, 1998.

Battal, P., Tileklioğlu, B., Yıldız, Ş., Erçek Gölü (Van) Suyunun Buğday (Triticum vulgare Vill.) ve Su Mercimeği (Lemna minor L.) Bitkilerinin Büyüme ve Gelişmesine Etkisi. Y.Y.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Bil. Derg. 6: 1-6, 1998.

Tileklioğlu, B., Battal, P., The Effects of Chemical in Used Batteries on The Growth and Development of Wheat (Triticum vulgare Vill.) and Duckweed (Lemna minor L.). Bull. Pure and Appl. Sci. 17B (1): 43-46, 1998.

 

 

İSMAİL ÇELİK

ÇELIK, I., YEĞIN, E., 1992: Şeker Hastalarında Glikozillenmiş Hemoglobin Miktarının Tespiti. Y.Y. üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayı 2, 51-55.

YEĞIN, E., ERCAN, M., ÇELIK, I., POLAT, F., SÜZEK, H., 1994: Tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan diabette kan lipid parametreleri. Y.Y. Üniv. Van Tıp Dergisi, 1: (4) 22-28.

ÇELIK, I., SÜZEK,H., ÇAMAŞ,H., YEĞIN, E., ARSLAN,O., 1995: Alloxan diabetli tavşanlarda karaciğer ve kas glikojen miktarının tespiti. Kafkas Üniv. Fen-Edb. Fak. dergisi (Yayını kabul edildi).

YEĞIN, E., YIĞITOĞLU, R., AKÇAY, F., ÇELIK, I., SÜZEK, H., ODABAŞOĞLU, F.,1995: Plasma atrial natri uritic peptide levels in rabbits rendered diabetes mellitus. Japanese Heart Journal. Vol:36, No:6, 789-795.

YEĞIN, E., ÇELIK, I., POLAT, F., KIZILTUNÇ, A., KUŞKAY, S., ODABAŞOĞLU, F., BAKAN, N., 1995: Diabetli tavşanlarda tırnak ve kıl proteinlerinin nonenzimatik glikozilasyonu. Y.Y. Üniv. Sağlık Bilim. Dergisi. 1: 64-66.

ODABAŞOĞLU, F., YEĞIN, E., ÇELIK, I., 1995: Van Gölü’ünde yaşayan lokal bir balık türü olan Inci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas,1811)’nin çeşitli dokularındaki protein ve yağ miktarları. Ankara Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Yayına kabul edildi).

ARSLAN, O.,ŞEKEROĞLU, M.R., ÇELIK, I., TARAKÇIOĞLU, M. 1996: The inhibition effects of some pesticides on the in-vitro ctivity of five serum enzymes. Journal of Enviromental Sci. and Health. (Part A), 32, 2.(Yayını kabul edildi).

ÇELIK, I., KARA, M., YEĞIN, E., ODABAŞIOĞLU, F. 1996: Effect of propylthiouracil-induced hypothyroidism on plasma lipid profile in rabbits.Turkish journal of biology.(Işleme alınmıştır).

ÇELIK, I., ÇAMAŞ, H., ARSLAN, O., YEĞIN, E., KÜFREVIOĞLU, Ö.I. 1996:The effects of some pesticides on the activity of liver and erythrocyt enzmes in vitro. Journal of Enviromental Sci. and Health. (Part A), 31, 7. 1645-1649. 1996.

ÇELIK, I., ÇAMAŞ, H., Arslan, O., YEĞIN, E., KÜFREVIOĞLU, Ö.I. 1996:The effects of some pesticides on human and bovine erythrocyte carbonic anhydrase activities in vitro. Journal of Enviromental Sci. and Health. (Part A), 31, 10. 2651-2657. 1996.

ÇELIK, I., KARA, M., YEĞIN, E., KÖYLÜ, H. 1996: Deneysel hipertiroidism oluşturulan tavşanlarda kreatin kinaz ve kalb kası kreatin kinaz değerleri. Turkish journal of biology.(Işleme alınmıştır).

ÇELIK, I., KARA, M., YEĞIN, E., ODABAŞIOĞLU, F. 1996: Effect of propylthiouracil-induced hypothyroidism on plasma Creatine kinase and cardiac kreatine kinase isozymes in rabbits. Türk Biyokimya Dergisi.(Işleme alınmıştır).

ÇELIK, I., KARA, M., YEĞIN, E., ARSLAN, O., ÇAMAŞ, H. 1996: Glycosylation of muscle and liver tissue proteins in alloxan diabetic rabbits.Bulletion of Pure and Applied sciences(India), Vol 12.(Yayını kabul edildi).

YEĞIN, E., ERCAN, M., ÇELIK, I., SÜZEK, H., TUNCER, I. 1996: The effects of alloxan-induced diabetes on plasma creatine kinase and cardiac creatine kinase isoenzyme in rabbits. Eastern Journal of Medicine, 2: 05-07.

YEĞIN, E., YIĞITOĞLU, R., ARI, Z., ÇELIK, I., AKÇAY, F., SÜZEK, H.1996: Serum angiotensin-converting enzyme and plasma atrial natriuretic peptide levels in hyperthyroid and hypothyroid rabbits . Japanese Heart Journal. (Işleme alınmıştır).

ARSLAN,O., ÇELIK, I., KÜFREVIOĞLU, Ö.I. 1996: Inhibition kinetics of 2,4-dichloro-5-sulfamoil benzoic acid, 4-sulfamoil benzoic acid on carbonic anhydrase. Bulletion of Pure and Applied sciences(India), Vol 12, No: 2.(Yayını kabul edildi).

KARA, M., TEKEOĞLU, I., ÇELIK, I., ADAK, B., BÜYÜKBEŞE, A., ŞEKEROĞLU, M.R., TARAKÇIOĞLU, M. 1996. De lorme oxford egzersislerinin koroner kalb hastalığı risk faktörleri üzerine etkileri. Hcettepe Univ. Tıp Fak. dergisi. (Yayını kabul edildi).

ÇELIK, I., KARA, M., 1997: The effects of some plant growth regulators on activity of eight serum enzymes in vitro. Enviromental Sci. and Health. (Part A), (Işleme alınmıştır).

KARA, M., TEKEOĞLU, I., ÇELIK, I., ADAK, B. 1997: Progresif rezistif egzersizlerin bazı kan parametreleri ve kas hasarı göstergelerine etkileri.Türk Biyokimya Dergisi.(Işleme alınmıştır).

KARA, M., ÇELIK, I. 1997: The effects of some fungucid on activity of eight serum enzymes in vitro. Enviromental Sci. and Health. (Part A), (Işleme alınmıştır).

ÇELIK, I., YEĞIN, E., 1993:Van il merkezinde sağlam ve yetişkin şahıslarda glikozillenmiş hemoglobin (HbAıc) değerleri .I. Ekoloji ve Çevre Kongresi. Izmir.

ÇELIK, I., SÜZEK,H., ÇAMAŞ,H., YEĞIN, E., ARSLAN,O., 1994: Alloxan diabetli tavşanlarda karaciğer ve kas glikojen miktarının tespiti III.Ulusal Tıbbi Biyoloji kongresi. Antalya.

SÜZEK, H., ÇAMAŞ, H., ÇELIK, I., YEĞIN, E., 1994. Hipertiroid oluşturulmuş tavşanlarda kas glikojen miktarının tespiti. I Spil Fen Bilimleri Kongresi, Manisa.

YEĞIN, E., ÇELIK, I., SÜZEK, H., 1994. Hipotiroid oluşturulmuş tavşanların karaciğer ve kas glikojen miktarının tespiti. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi. Edirne.

ÇELIK, I., YEĞIN, E., KARA, M. 1996 Deneysel hipertiroidism oluşturulan tavşanlarda kreatin kinaz ve kalb kası kreatin kinaz değerleri. 22. Ulusal fizyolojik bilimler kongresi Bursa.

KARA, M., TEKEOĞLU, I., ÇELIK, I., ADAK, B., BÜYÜKBEŞE, A., ŞEKEROĞLU, M.R., TARAKÇIOĞLU, M. 1996. Effects of de lorme and oxford exercises coronary heart disease risk factors.Balkan Journal of clinical laboratory congresis.Sofya, Bulgaristan.

KARA, M., ÇELIK, I., YEĞIN, E. 1996 Susuz bırakılan tavşanlarda hemoglobin ve hematokrit değerleri. 22. Ulusal fizyolojik bilimler kongresi Bursa

 

 

FAZLI ÖZTÜRK

ÖZTÜRK, F., ÖZTÜRK, A., 1999. “Sitotaksonomide Sürekli Preparat İçin Modifiye Edilmiş Bir Metod”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Derg., (Baskıda), Van.

ÖZTÜRK, F., BEHÇET L.,1998. "Kurubaş Geçidi (Van) Florası". Ot Sistematik Botanik Dergisi, Cilt I, Sayı 5, S 15-35, Ankara.

ÖZTÜRK, F.,ÖZTÜRK, A.,1999. “Çeşitli Kareler İçin Floristik Kayıtlar ve Türkiye İçin Yeni Bir Takson”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Derg.,Projeli, (Baskıda), Van.

ÖZTÜRK, F.,1994. “Van Gölü’nün Ekolojik ve Biyolojik Yönden İncelenmesi Üzerine”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Basın Merkezi, 12 Haziran, Van.

ÖZTÜRK, F., 1995. “Van Gölü Havzasındaki Bitkilerin Tahribi ve Alınması Gereken Tedbirler”. TRT.I, Bilim Teknik Köşesi Programı, 06. Ekim, 15.10-15.45, Ankara.

ÖZTÜRK, A., ÖZTÜRK, F., ÖZGÖKÇE, F., KELEŞ, A., KAYA, A., 1998. “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü ve Çevresinin (Van) Florası”. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Projeli, Samsun.

ÖZTÜRK, F., ÖZTÜRK, A.,KELEŞ, A.,1995. “Van Gölü Havzasında Aşırı ve Bilinçsiz Kullanım Nedeni İle Tehlike Altında Olan Bitkiler”. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül, Ankara.

 

ADEM İMALI

BIYIK, H., İMALI, A., DEMİREL, K. ve BOYNUKARA, Z. (1999). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs Alanı Topraklarından İzole Edilen Fungusların Antibakteriyal Etkileri Üzerine Bir Araştırma.

 

 

FEVZİ ÖZGÖKCE

Behçet,L., özgökçe,f., the vegetation of some lakes in east alnatolia (türkey), bulletin of pure and applied sciences, vol 17 B. l, 1-15

Behçet, L. , özgükçe, F., Doğu Anadolu bölgesinin bazı gölerindeki sulak alanların florası, ot sistematik botanik dergisi, 3. (2), 3-14

özçelik,H., özgökçe,F., 1995 taxonomic contributions to genus gypsophila l. (caryaphyllaceae) from east aratocia (turkey) IV th plant life of south west asia symp may. 23.25. İzmir

Özçelik, H., Özgökçe, F., 1995. Taxonomic Contributions to Genus Gypsophila L. (Caryophyllaceae) From East Anatolia (Turkey). IV. th Plant Life of South West Asia Symposium, May, 23-25. 1995, İzmir

Behçet, L., Özgökçe., F., 1996. Doğu Anadolu Bölgesinin Bazı Göllerindeki Sulak Alanların Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3, (2), 3-14.

Behçet, L., Özgökçe, F., 1998. The Vegetation of Some Lakes in East Anatolia (Turkey), Bulletin of Pure and Applied Sciences, vol. 17 B, 1, 1-15.

Öztürk, A., Özgökçe, F., ve ark., 1998. Y.Y. Üniversitesi’ nin Kampüs (Van) Florası. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi bildirisi. Samsun.

Yılmaz, İ., Terzioğlu, Ö., Akdeniz, H., Keskin, B., Özgökçe, F., 1999. Ağır Ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri İle Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana

Özgökçe, F., Behçet, L., 1999. A Phytosociological study on the Weeds of Wheat Fields at Özalp (Van) Town, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.),177-191, Kütahya.

Özgökçe, F., Behçet, L., Tel, A.Z., 1999. A Research on Periodicities and Life - Forms of the Weeds in Wheat Fields at Özalp (Van) Town, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 420-429, Kütahya.

Özgökçe, F., 1999. Opinions Related to Become Valuable as a Fuel of Some Herbaceous Plants Grown in Van Lake Basin, 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 784-791, Kütahya.

Özgökçe, F., Özçelik, H., 1999. Morfological, Taxonomical and Ecological Investigations on Gypsophila bitlisensis Bark. and Gypsophila elegans Bieb., 1st International Symposium on the Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (edited by Tatlı et all.), 295-313, Kütahya.

özgökçe, F., Behçet, L., 1999. A phytosociological study on the weeds of wheat fields at özalp ( van) toun 1.st international sympesium on the protection of natural environment ehrami karaçay, 177-199 kütahya

öztürk, a., özgükçe, ve ark, 1998 Y.Y.Üniversitesinin kampüs (van) florası, XIV ulusal biyoloji kongresi Samsun

MURAT ÜNAL

Behçet, L., Ünal, M., (1999) The vegetation of Pirreşit Mountain ( Muradiye - Van ). 1st International Symposium on Protection of Natural Enviroment & Ehrami Karaçam ( Pinus nigra Arnold. Ssp. pallasiana ( Lamb. ) Holmboe. Var. pyramidata ( Acet ) Yaltırık ) 23-25thSeptember 1999. S.101-120.

Ünal, M., Behçet, L., ( 1999 ) Pirreşit Dağı ( Muradiye - Van ) Florası . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Dergisi (Baskıda ).

 

 

İSMAİL YILDIZ

Şenler, N. G., Bıyık, H., Yıldız, İ. (1999). A Study of the Relationship Between Microfauna and Water Quality in Biological Sewage-Treatment Plant of Yüzüncü Yıl University in Van, Bio-Science Research Bulletin, 15(1):37-47.

Şenler N. G. Ve Yıldız, İ. (1998). Van Gölü’ne Dökülen Beş Akarsudaki Siliyat Türleri (Ciliophora: Protozoa) Üzerine Bir Araştırma. YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,5(1):1-19.

Yıldız, İ. Ve Şenler, N. G. (1998). Koyun Rumeninde yaşayan Bazı Simbiyotik Siliyatların Morfolojik ve Sitolojik Yapıları. YYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(6):33-47.

Şenler, N.G., Bıyık, H., Öğün, E., Yıldız, İ. (1998). The Pollution Parameters and Protozoological Investigations on three Rivers Flowing into Lake Van. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 17A (1):35-50.

 

 

FAZLI ÖZTÜRK

ÖZTÜRK,F.,ÖZTÜRK, A., 1998 "D.Anadolu bölgesinde yayılış gösteren veronica L. cinsinin beccabunga dum. seksiylonu üzerinde morfolojik karyasistematik ve ekolojik araştımalar

Kurubaş geçidi (van ) florası